Informatie

De Wet 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidszorg 4 werd gepubliceerd op 9 april 2021 en is de omzetting in Belgisch recht van de EU Richtlijn 2018/958/EU 5.

Ter voorbereiding van de evenredigheidstoets die door de bevoegde autoriteit zal uitgevoerd worden, kan het advies ingewonnen worden van de bevoegde advies- of overlegorganen 6. De Hoge Raad Artsen brengt u hierbij op de hoogte van de voorbereiding van een advies tot het aanpassen van de erkenningscriteria voor de niveau 2 beroepskwalificatie Klinische Biologie voor artsen en vraagt om uw reactie.
 

Extra informatie